นายพชรปพน   จำปาพรม
นายพชรปพน จำปาพรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

<< พฤษภาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงออนไลน์ ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
97409   คน
เริ่มนับ 31 มกราคม 2556
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์


“ พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง
                         มีความอยู่ดีมีสุข   เป็นชุมชนน่าอยู่ย่างยั่งยืน                          พัฒนาประชาชนสู่อาเซียน ”

ยุทธศาสตร์1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์
แนวทางการพัฒนา
   -สนับสนุนการทำกิจกรรมและส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชน ประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   -สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ครอบครัวยากจน ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

2. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและมีคุณภาพสำหรับ อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
   -พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
   -พัฒนาปรับปรุงระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตและบริการประชาชน

3. การพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
   -จัดสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำรางระบายน้ำ ฯลฯ ให้มีสภาพดี สามารถสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย
   -พัฒนาระบบไฟฟ้าและการจราจรให้มีความสะดวกปลอดภัย

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
   -สร้างจิตสำนึกและความภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
   -ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้
แนวทางการพัฒนา
   -ส่งเสริมการผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร
   -ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข (สุขภาพอนามัย)
แนวทางการพัฒนา
   -ส่งเสริมการสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า และควบคุมป้องกันโรคติดต่อโรคระบาด
   -ส่งเสริมการกีฬา และจัดให้มีสถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬา

7. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
   -ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   -ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนและบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนและนำไปปฏิบัติเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม

8. การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
แนวทางการพัฒนา
   -ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
   -จัดให้มีและพัฒนาเทคโนโลยีระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ

9. การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนา
   -พัฒนาระบบการประสานงานป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งบูรณาการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

11. การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ ให้เพียงพอและทันสมัย
แนวทางการพัฒนา
   -พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาดสวยงาม
   -จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ให้ เพียงพอ และทันสมัย
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โทร.089-7156518, 043-210296
Admin Login