นายพชรปพน   จำปาพรม
นายพชรปพน จำปาพรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

<< พฤษภาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงออนไลน์ ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
8   คน
สถิติทั้งหมด
97406   คน
เริ่มนับ 31 มกราคม 2556
หน้าที่รับผิดชอบส่วนโยธา 

 
 ส่วนโยธา 
       มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต.  การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน
       1.งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
      
  - งานก่อสร้างและบูรณาการ
         - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
         - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
         - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
         - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
         - งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
         - งานธุรการประจำส่วนโยธา
         - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
         - งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
      
 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
       
 - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
         - งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน
             และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
         - งานเขียนแผนที่ต่างๆ
         - งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ
         - งานประเมินราคา
         - งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย
         - งานตกแต่งสถานที่
         - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
     
        3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงกิจการประปา
         - งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้าและประปา
         - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
         - งานระบายน้ำ
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
        4. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานสำรวจและแผนที่
         - งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
         - งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
         - งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด
         - งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

        5. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         
- งานสารบรรณ (รับ-ส่ง จัดทำ ตอบรับ จัดเก็บ หนังสือราชการของส่วนโยธา)
         - งานจัดทำฏีกาเงินเดือน ฏีกาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนโยธา
         - งานบริการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง
         - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
           
 
 
 
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โทร.089-7156518, 043-210296
Admin Login