นายพชรปพน   จำปาพรม
นายพชรปพน จำปาพรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

<< พฤษภาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงออนไลน์ ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
97404   คน
เริ่มนับ 31 มกราคม 2556
ข่าวประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 เม.ย. 2564)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 เม.ย. 2564)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 เม.ย. 2564)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 เม.ย. 2564)
ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมของ อบต.บ้านเหล่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (20 เม.ย. 2564)
ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (20 เม.ย. 2564)
ประกาศ เชิญชวนการจัดทำแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (19 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (16 เม.ย. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (8 เม.ย. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง เร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยค้างชำระ ครั้งที่ 2 ประจำปีงปม.2564 (15 ก.พ. 2564)
ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (26 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่องรายละเอียดผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย(สูบส้วม) ประจำปี 2564 (19 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง เร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยค้างชำระ ครั้งที่ 1 ประจำปีงปม.2564 (7 ม.ค. 2564)
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (25 ธ.ค. 2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (23 พ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2564 (3 พ.ย. 2563)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (20 ต.ค. 2563)
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการรับลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (15 ต.ค. 2563)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (17 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (1 ก.ย. 2563)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (19 ส.ค. 2563)
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (19 ส.ค. 2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (18 ส.ค. 2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (18 ส.ค. 2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (18 ส.ค. 2563)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โทร.089-7156518, 043-210296
Admin Login